Kişisel Verilerin Korunması

PERI SAKARYA İSKELE VE KALIP ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA

METNİ

a) Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PERI SAKARYA İSKELE VE KALIP ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ve staj başvurularının kabul edilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz sadece şirketimiz tarafından işlenmekte olup yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir durum haricinde, herhangi bir
üçüncü kişi/kuruma aktarılmamaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda veya farklı kanallarla şirketimize yapmış olduğunuz iş ve staj başvurularının 6698 sayılı Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin (b) maddesinde belirtilen amaçlara uygun olarak işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun’un 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı başvurunuzu; imzalı olarak bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile Kargalı Hanbaba OSB Mahallesi Organize Sanayi 1. Sokak Dış Kapı No:6/1 Hendek – SAKARYA adresine gönderebilir veya perisakarya@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.